Skip to content Skip to footer

معرفی اپلیکیشن

ویژگی‌های نرم‌افزار:

از آن جایی که این اپلیکیشن دربردارندۀ همۀ نکات زبانی، ادبی و فکری کتاب فارسی است و علاوه بر دانش آموزان دهم، یازدهم و دوازدهم، برای داوطلبان کنکور سراسری نوشته شده ، در بررسی و توضیح ابیات و عبارات، دقت بسیاری شده است.

ویژگی های نرم افزار:
1- تمامی مطالب کتاب به صورت درس به درس و خط به خط از نظر قلمرو زبانی، ادبی و فکری (معنا و مفهوم) بررسی و تحلیل شده است.
2- جهت کمک به درک مفاهیم، پیام و نکتۀ کلیدی همۀ ابیات و عبارات به اختصار داخل پرانتز بیان شده است.
3- واژگان مهمّ همۀ متن ها علاوه بر شرح و توضیح در درس، به صورت «واژه نامه» در ابتدای هر درس آورده شده است.
4- تمامی «شعرخوانی ها»، «گنج حکمت ها»  و «شعرهای داخل کارگاه متن پژوهی» با توضیح کامل آورده شده است.
5-  پاسخ سؤالات «کارگاه متن پژوهی» و بخش«درک و دریافت» به طور کامل در پایان هر درس آورده شده است.
6- نمونه سؤالات امتحانی نیمسال اول و دوم (تستی و تشریحی) با پاسخنامۀ تشریحی آورده شده است.

شهریور 1400 – ولی مسعودی