برای دریافت نسخه چاپی جزوه‌ها با شماره ۰۹۱۱۱۷۸۱۷۰۷ تماس بگیرید.

ویژگی جزوه ها

معنی و مفهوم تمامی ابیات و عبارات به صورت درس به درس

بررسی آرایه‌های ادبی و دستور همه ابیات و عبارات

پاسخ سوالات کارگاه متن‌پژوهی

مجموعه واژگان کل کتاب به صورت واژه نامه و سطر به سطر

سوالات امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱ همراه با پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات امتحانات نهایی به صورت درس به درس همراه با پاسخنامه تشریحی